آرشیو موضوعی: تربیت بدنی

پرسشنامه خود توصیفی بدنی – مارش و همکاران (۱۹۹۴ )

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند (نادریان و هاشمی، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی- ۷ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن BDMCQ- ربیعی و همکاران

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس سنجش تصویر بدنی- ۱۷ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود MBSRQ (کش، وینستد و جاندا، ۱۹۸۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها و نمره گذاری سوالات مثبت و منفی (معکوس) را براساس ابزار انگلیسی ضمیمه شده دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه فعالیت بدنی AFPAQ – آزاد و فشارکی ۱۳۸۹

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود