آرشیو موضوعی: مدیریت اسلامی

پرسشنامه عوامل موثر بر کم توجهی به نماز (اسپوتین، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ادراک خدا (قنبری هاشم آبادی و اشرف، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه‌های باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی (گل پرور و همکاران، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه معبد (شناسایی باورهای دینی) نیلسون ۱۹۹۵

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سیرت نیکوی مدیران (نصر اصفهانی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شادی کارکنان (نصر اصفهانی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اسلامی حرص- قناعت (هراتیان و همکاران ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی (براهنی و گلریز، ۱۳۵۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    دونیم سازی دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی (سراج زاده، ۱۳۷۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب – ۲۵ سوالی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود