آرشیو موضوعی: مدیریت اسلامی

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی (سراج زاده، ۱۳۷۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب – ۲۵ سوالی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب – ۲۳ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس آخرت نگری ابراهیمی- بهرامی ۱۳۹۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی (برمبنای متون اسلامی) – احمدی و همکاران ۱۳۹۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای و همگرایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R) – ابراهیمی و همکاران ۱۳۸۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود ارزیابی التزام عملی به اعتقادات اسلامی (نویدی، ۱۳۷۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی- شریفی و معنوی پور

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه دعاهای بعد نماز ۱۷ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتقاد به دعا ۱۳ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود