آرشیو موضوعی: مدیریت اسلامی

پرسشنامه دینداری – گلاک و استارک ۱۹۶۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مذهبی بودن والدین – گرنکویست ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش معنویت (هال و ادواردز، ۱۹۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفا کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شهیدی)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس جهت گیری مذهبی، بهرامی ۱۳۸۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه صلاحیت حرفه ای، شخصیتی و اخلاقی از نظر اسلام

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود