آرشیو موضوعی: مدیریت اسلامی

پرسشنامه سنجش معنویت (هال و ادواردز، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفا کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شهیدی)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس جهت گیری مذهبی، بهرامی ۱۳۸۰

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه صلاحیت حرفه ای، شخصیتی و اخلاقی از نظر اسلام

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود