پرسشنامه تاثیر محیط رقابتی و شاخصه های سازمانی بر شیوه‌های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی بر اساس یافته های اسکرانی، بنیتز و اسمیت (۲۰۰۳) (پاک مرام و رضایی، ۱۳۹۶)

پرسشنامه تاثیر محیط رقابتی و شاخصه های سازمانی بر شیوه‌های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی بر اساس یافته های اسکرانی، بنیتز و اسمیت (۲۰۰۳) (پاک مرام و رضایی، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 65000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان ۴۹ سوالی

پرسشنامه تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان ۴۹ سوالی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عملکرد اقتصادی (خاکپور مقدم، ۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد اقتصادی (خاکپور مقدم، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه بازارگرایی یا بازار محوری یا جهت گیری بازار (نسخه کوتاه) (نارور و اسالتر، ۱۹۹۰)

پرسشنامه بازارگرایی یا بازار محوری یا جهت گیری بازار (نسخه کوتاه) (نارور و اسالتر، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (حیدری و اخوان، ۱۳۸۸)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (حیدری و اخوان، ۱۳۸۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آسیب شناسی برند گردشگری ایران بر مبنای مدل ‏هانکینسن (۲۰۰۴) (ضرغام بروجنی، بارزانی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه آسیب شناسی برند گردشگری ایران بر مبنای مدل ‏هانکینسن (۲۰۰۴) (ضرغام بروجنی، بارزانی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری (اسماعیل پور و همکاران، ۱۳۹۴)

پرسشنامه منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری (اسماعیل پور و همکاران، ۱۳۹۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی اخلاقی (صفری و همکاران، ۱۳۹۶)

پرسشنامه بازاریابی اخلاقی (صفری و همکاران، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان به برند (شیرخدایی و فقیه نصیری، ۱۳۹۶)

پرسشنامه نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان به برند (شیرخدایی و فقیه نصیری، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خاطرات برند (آلبرت و همکاران، ۲۰۰۸)

پرسشنامه خاطرات برند (آلبرت و همکاران، ۲۰۰۸)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تعهد مشتریان به برند (اسنبرگ، ۱۹۸۶)

پرسشنامه تعهد مشتریان به برند (اسنبرگ، ۱۹۸۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه شناخت برند (آکر، ۱۹۹۶)

پرسشنامه شناخت برند (آکر، ۱۹۹۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب