آرشیو موضوعی: مدیریت بازرگانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (چوپانی، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار – بیات ۱۳۹۲

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد - به پایان نامه بیات رجوع شود

پایایی:    آلفا دارد - به پایان نامه بیات رجوع شود

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن- سودرلاند ۱۹۹۸

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی (میرظفرجویان، ۱۳۸۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مبتنی بر شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ESCI

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتبار برند (نام تجاری)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود