آرشیو موضوعی: مدیریت بازرگانی

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی (واهی، ۲۰۰۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تصویر ذهنی برند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (چوپانی، ۱۳۸۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار – بیات ۱۳۹۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد - به پایان نامه بیات رجوع شود

پایایی:    آلفا دارد - به پایان نامه بیات رجوع شود

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن- سودرلاند ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی (میرظفرجویان، ۱۳۸۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مبتنی بر شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ESCI

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود