آرشیو موضوعی: مدیریت بازرگانی

پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی (میرظفرجویان، ۱۳۸۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مبتنی بر شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ESCI

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتبار برند (نام تجاری)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود