پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید بر پایه الگوی شهرسازی ایرانی اسلامی (لطیفی و صفری چابک، ۱۳۹۲)

پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید بر پایه الگوی شهرسازی ایرانی اسلامی (لطیفی و صفری چابک، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید (سویزی و غفاری، ۱۳۹۳)

پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید (سویزی و غفاری، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری (برند) شهر (مریلس و همکاران، ۲۰۰۹)

پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری (برند) شهر (مریلس و همکاران، ۲۰۰۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نقش المان هاى شهرى بر ایجاد و ارتقاى حس تعلق و دلبستگی به مکان در فضاهاى شهرى (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

پرسشنامه نقش المان هاى شهرى بر ایجاد و ارتقاى حس تعلق و دلبستگی به مکان در فضاهاى شهرى (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نمادهای اسلامی ایرانی هویت بخش شهری (مختاری ملک آبادی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه نمادهای اسلامی ایرانی هویت بخش شهری (مختاری ملک آبادی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نظر مردم درباره نماد‌های هویتی شهر تهران (قاضی زاده هاشمی و همکاران، ۱۳۸۶)

پرسشنامه نظر مردم درباره نماد‌های هویتی شهر تهران (قاضی زاده هاشمی و همکاران، ۱۳۸۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها ۴۸ گویه

پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها ۴۸ گویه

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار شهروندی محیط زیست (حیدری ارجلو، ۱۳۹۴)

پرسشنامه رفتار شهروندی محیط زیست (حیدری ارجلو، ۱۳۹۴)

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی ۱۲ شاخص و ۵۶ آیتم

پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی ۱۲ شاخص و ۵۶ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی: نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب