پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان (رشیدی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان (رشیدی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: در پایان نامه رشیدی اشاره شده

پایایی: در پایان نامه رشیدی اشاره شده

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس خود طرحواره جنسی – فرم زنان (آندرسون و سیرانوسکی، ۱۹۹۴)

پرسشنامه و مقیاس خود طرحواره جنسی – فرم زنان (آندرسون و سیرانوسکی، ۱۹۹۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ (ثنایی، ۱۳۷۵) ۵۴ آیتم

پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ (ثنایی، ۱۳۷۵) ۵۴ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس رضایت والدینی کانساس KPS (اسچام و هال، ۱۹۸۵)

پرسشنامه و مقیاس رضایت والدینی کانساس KPS (اسچام و هال، ۱۹۸۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: همزمانی دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی علل اعتیاد جوانان و نوجوانان در شهرستان قوچان (سالمی، ۱۳۷۷)

پرسشنامه بررسی علل اعتیاد جوانان و نوجوانان در شهرستان قوچان (سالمی، ۱۳۷۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) (نهایتی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) (نهایتی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (مارک واتلی، ۲۰۰۶)

پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (مارک واتلی، ۲۰۰۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: ملاکی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس خرسندی زناشویی MHS (آزرین و همکاران، ۱۹۷۳)

پرسشنامه و مقیاس خرسندی زناشویی MHS (آزرین و همکاران، ۱۹۷۳)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش بدرفتاری والدین دیمیر (Demare)

پرسشنامه سنجش بدرفتاری والدین دیمیر (Demare)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی (کوپائی و همکاران،۱۳۹۰)

پرسشنامه عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی (کوپائی و همکاران،۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی (علیوردی نیا و همتی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه و مقیاس نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی (علیوردی نیا و همتی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS (هندریک و هندریک، ۱۹۸۶) براساس الگوی لی

پرسشنامه و مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS (هندریک و هندریک، ۱۹۸۶) براساس الگوی لی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب