آرشیو موضوعی: مشاوره خانواده

ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD) – اپستاین و همکاران ۱۹۶۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) – جنارو و همکاران ۲۰۰۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس ناامیدی – بک (BHS)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان (محسنی تبریزی و همکاران، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر – بلالی و همکاران ۱۳۸۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی جنسی (وزیری و لطفی، ۱۳۹۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ، دونیم دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا ASEX – فرم زنان

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی PCSSI

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه همدلی عاطفی – ۳۳ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه وفاداری در ازدواج- ۸ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود