آرشیو موضوعی: مشاوره خانواده

پرسشنامه تفکر انتقادی ۸۰ سوالی واتسون و گلیزر

نمره گذاری:    دارد

روایی:    معیار دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد خانواده FAD (اپشتاین، بالدوین و بیشاپ، ۱۹۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد خانواده ۵۳ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود