آرشیو موضوعی: مشاوره خانواده

پرسشنامه و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و سرمات،۱۹۸۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه و شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) (روزن و همکاران، ۱۹۹۷)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه تمایل به اعتیاد (میرحسامی، ۱۳۸۸ )

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، ۱۹۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه) ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تعادل کار و زندگی (وانگ و کو، ۲۰۰۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تعادل کار و زندگی (هالدن و رنشاو، ۱۹۶۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تعادل کار و زندگی CMHA 15 آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه فعالیت های جسمی یا فعالیت های روزانه و ابزاری زندگی سالمندان ADL & IADL

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر بعد را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان (خواجوی و پارسا، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    محتوایی و عاملی اکتشافی و تاییدی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود