آرشیو موضوعی: مشاوره خانواده

پرسشنامه‌ عدالت زناشویی (بهمنی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد (نظری،۱۳۸۰)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان SSSW (روشن چسلی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس عملکرد جنسی زناشوئی MSFS فرج نیا و همکاران ۱۳۹۳

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده بر طبق السون ۱۹۹۹ (شاکری،۱۳۸۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (میلر- نانالی و واکمن، ۱۹۷۵)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    قید نشده است.

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی HISA (هالبرت، ۱۹۹۲)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) (آدامز و جونز، ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران ۱۹۹۲ (FES)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب ۲۰ گویه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود