آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

پرسشنامه تشخیصی میگرن دانشگاه کالیفرنیا واحد سن دیگو (UCSD)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمایی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها ۶ زیرمقیاس و ۳۳ سوال

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎراحتی ﻫﺎی اسکلتی – ﻋﻀﻼنی ﻛﺮﻧﻞ (CMDQ)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    کاپا و اسپیرمن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی (زینلدین، ۲۰۰۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و شاخص تهوع و استفراغ Rhodes فرم ۲ (INV-2) (رودز و همکاران، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار CBI- 28 (ولف، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار CBI- 42 (ولف و همکاران، ۱۹۹۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه شایستگی های فرهنگی در بیمارستان (اسکاربورو، ۲۰۰۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش تسلط مغزی (چهار ربع مغزی) HBDI (ندهرمن، ۱۹۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

آزمون و شاخص شخصیتی کرنل فرم N2

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    کودرریچاردسون دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود