پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان

پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان QLQ-C30

پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان QLQ-C30

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون کوتاه تعادل برگ ۹ موردی BBS-9 (کیوی ماکی و همکاران، ۲۰۱۲)

پرسشنامه و آزمون کوتاه تعادل برگ ۹ موردی BBS-9 (کیوی ماکی و همکاران، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس کوتاه بین المللی کارآمدی افتادن FES-I (کمپن و همکاران، ۲۰۰۸)

پرسشنامه و مقیاس کوتاه بین المللی کارآمدی افتادن FES-I (کمپن و همکاران، ۲۰۰۸)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون FAB (رز و لوچز، ۲۰۰۶)

پرسشنامه و مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون FAB (رز و لوچز، ۲۰۰۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 25000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه دلبستگی مادر – جنین (کرانلی، ۱۹۸۱)

پرسشنامه دلبستگی مادر – جنین (کرانلی، ۱۹۸۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 45000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خارش (یوسیپویچ و همکاران، ۲۰۰۱)

پرسشنامه خارش (یوسیپویچ و همکاران، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد خودمراقبتى در بیماران نارسایى قلبى SCHFI V6,2 (ریگل و همکاران، ۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتى در بیماران نارسایى قلبى SCHFI V6,2 (ریگل و همکاران، ۲۰۰۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد بیماران ریوی SGRQ (بیمارستان سنت جورج )

پرسشنامه استاندارد بیماران ریوی SGRQ (بیمارستان سنت جورج )

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه غربالگری تغذیه ای (کودکان-جوانان – میانسالان) از بدو تولد تا بالاتر از ۶۰ سال

پرسشنامه غربالگری تغذیه ای (کودکان-جوانان – میانسالان) از بدو تولد تا بالاتر از ۶۰ سال

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی (کک و کلیهامر، ۱۹۹۰)

پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی (کک و کلیهامر، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOSQ

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOSQ

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب