آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

مقیاس سنجش شدت خستگی (FSS) کراپ و همکاران ۱۹۸۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس تعیین سطح آرام سازی گلاسکو اصلاح شده با پالما و کوک

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی (رحمتی نجار کلائی، ۱۳۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی، زایمان و مراقبت از کودک (نمازی ۱۳۷۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی ۱۸ گویه ای (همریک و همکاران، ۲۰۱۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد- اصلی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دردهای مزمن (محمدیان، ۱۳۷۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سابقه پزشکی ۲۳ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی وضعیت مسئولیت اجتماعی در بیمارستان – ۱۵ سوالی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان TOFHLA

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   35000ریال

دانلود