آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار – جفرسون ۱۹۹۵

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

پایایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن- خداپناهی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود