آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

پرسشنامه موانع مهارت های ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران-نسخه پرستار

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون معضلات اخلاقی پرستاری – چریشام ۱۹۸۱

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت – لارسون ۲۰۰۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه توانمندی های پزشکان عمومی (ضابطیان، ۱۳۹۳) ۶۲ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی/هاسپیتال (HADS) زیگمون و اسنایت ۱۹۸۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    صوری، محتوا، همزمانی، همگرا و تمايزی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود بیمار انگاری- ایوانز ۱۹۸۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر در بکارگیری آموزش مداوم پرستاری در بالین (دهقان نیری و خسروی)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار – جفرسون ۱۹۹۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

پایایی:    دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود