پرسشنامه شدت علائم یائسگی Greene (گرین، ۱۹۷۵)

پرسشنامه شدت علائم یائسگی Greene (گرین، ۱۹۷۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه اخلاق حرفه ای (دهقان و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (دهقان و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و شاخص توانایی انجام کار (WAI) مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلاند

پرسشنامه و شاخص توانایی انجام کار (WAI) مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلاند

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا (NASA TLX)

پرسشنامه و آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا (NASA TLX)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی MASSQ-25 (اسداللهی، صابری و فرجی، ۲۰۱۳)

پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی MASSQ-25 (اسداللهی، صابری و فرجی، ۲۰۱۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش معنویت و مراقبت معنوی SSCRS (مک شری و همکاران، ۱۹۹۷)

پرسشنامه سنجش معنویت و مراقبت معنوی SSCRS (مک شری و همکاران، ۱۹۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه پیمایش بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار HSOPSC (آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات سلامت، ۲۰۰۴)

پرسشنامه پیمایش بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار HSOPSC (آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات سلامت، ۲۰۰۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آگاهی پیرامون حقایق سالمندی FAQI (پالمور،۱۹۷۷)

پرسشنامه آگاهی پیرامون حقایق سالمندی FAQI (پالمور،۱۹۷۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و شاخص کیفیت زندگی در بیماری های پوستی DLQI (فینلای و خان، ۱۹۹۴)

پرسشنامه و شاخص کیفیت زندگی در بیماری های پوستی DLQI (فینلای و خان، ۱۹۹۴)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس خستگی ناشی از سرطان CFS (اوکویاما و همکاران، ۲۰۰۰)

پرسشنامه و مقیاس خستگی ناشی از سرطان CFS (اوکویاما و همکاران، ۲۰۰۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه غربالگری مشکلات تغذیه ای STEP (ماتسون و کوهن، ۲۰۰۱)

پرسشنامه غربالگری مشکلات تغذیه ای STEP (ماتسون و کوهن، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تبعیت از درمان (مدانلو، ۱۳۹۲)

پرسشنامه تبعیت از درمان (مدانلو، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب