آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

پرسشنامه فشار مراقبتی CBI ( زاریت و همکاران، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه و ابزار باور دارویی بیماران BMQ (کورن و وینمان، ۱۹۹۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه دانش و اعتقاد افراد در مورد روش های پیشگیری از سرطان کولورکتال (روده بزرگ) براساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    دارد اما مجددا سنجیده شود

پایایی:    دارد اما مجددا سنجیده شود

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه سواد سلامت مادری و نتایج بارداری MHLAPQ (موجونییلا، ۲۰۱۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مشکلات آموزش بالینی از نظر دانشجویان و مربیان (دهقانی، دهقانی و فلاح زاده، ۱۳۸۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ناتوانی جسمی (رولند و موریس، ۱۹۸۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تشخیصی میگرن دانشگاه کالیفرنیا واحد سن دیگو (UCSD)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمایی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها ۶ زیرمقیاس و ۳۳ سوال

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی عضلانی کرنل (CMDQ)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    کاپا و اسپیرمن دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی (زینلدین، ۲۰۰۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود