آرشیو موضوعی: پزشکی و پرستاری

پرسشنامه شایستگی های فرهنگی در بیمارستان (اسکاربورو، ۲۰۰۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش تسلط مغزی (چهار ربع مغزی) HBDI (ندهرمن، ۱۹۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

آزمون و شاخص شخصیتی کرنل فرم N2

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    کودرریچاردسون دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد EBM (باوم، ۲۰۰۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بین المللی RLS سندرم پای بیقرار و تعیین شدت آن ۴ سوال

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی شدت بیقراری در بیماران سندرم پای بیقرار ۱۰ سوالی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) MSQOL-54

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس خستگی مفرط (پایپر و همکاران، ۱۹۹۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا MLHFQ (رکتور،۱۹۸۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (۱۲ گویه ای) جاراسما و همکارانش (۲۰۰۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود