پرسشنامه استاندارد دنیای مجازی (لی و همکاران، ۲۰۰۵)

پرسشنامه استاندارد دنیای مجازی (لی و همکاران، ۲۰۰۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش اضطراب اینترنتی (رید و پالمبو، ۱۹۸۸)

پرسشنامه سنجش اضطراب اینترنتی (رید و پالمبو، ۱۹۸۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت (احمدی، ۱۳۹۳)

پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت (احمدی، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

پرسشنامه چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان (بیرانوندزاده و نوبخت سبحانی، ۱۳۹۶)

پرسشنامه راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان (بیرانوندزاده و نوبخت سبحانی، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه درگیری برند مشتری در شبکه اجتماعی آنلاین (فیسبوک) (امینیان، ۱۳۹۴)

پرسشنامه درگیری برند مشتری در شبکه اجتماعی آنلاین (فیسبوک) (امینیان، ۱۳۹۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش و استفاده از شبکه اجتماعی آنلاین (فیسبوک) (امینیان، ۱۳۹۴)

پرسشنامه نگرش و استفاده از شبکه اجتماعی آنلاین (فیسبوک) (امینیان، ۱۳۹۴)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار در پذیرش رایانش ابری در سازمانها (سرکلزائی جوان، ۱۳۹۵)

پرسشنامه مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار در پذیرش رایانش ابری در سازمانها (سرکلزائی جوان، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه پذیرش رایانش ابری در ایران (سرکلزائی جوان، ۱۳۹۵)

پرسشنامه پذیرش رایانش ابری در ایران (سرکلزائی جوان، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب