آرشیو موضوعی: کامپیوتر و آی تی

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل (افخمی و سلسله، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه ۱۵ آیتمی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه خرید از اینترنت (قاضی، ۲۰۰۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت براساس مدل کانو (عرب، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی ۳۰ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر کامپیوتر، اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی (معماریانی و حسن زاده، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینی (بختیاری و فرخی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده (کفاشی، ۱۳۸۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی – قاضی سعیدی و همکاران ۲۰۰۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ریسک درک شده در خرید اینترنتی – تئو و لیو (۲۰۰۷)، کیم و همکاران (۲۰۰۸)، مینگ چی لی (۲۰۰۹

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود