آرشیو موضوعی: کامپیوتر و آی تی

پرسشنامه تاثیر کامپیوتر، اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی (معماریانی و حسن زاده، ۱۳۸۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینی (بختیاری و فرخی، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده (کفاشی، ۱۳۸۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی – قاضی سعیدی و همکاران ۲۰۰۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ریسک درک شده در خرید اینترنتی – تئو و لیو (۲۰۰۷)، کیم و همکاران (۲۰۰۸)، مینگ چی لی (۲۰۰۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری – ۲۲۹ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) – جنارو و همکاران ۲۰۰۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش به اینترنت -داینف و کووآفتروس ۲۰۰۲ نسخه ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خدمات بانکداری اینترنتی- ۴۰ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی – روشن قیاس و همکاران

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود