آرشیو موضوعی: کامپیوتر و آی تی

پرسشنامه سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری – ۲۲۹ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) – جنارو و همکاران ۲۰۰۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش به اینترنت -داینف و کووآفتروس ۲۰۰۲ نسخه ۳۵ گویه ای

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خدمات بانکداری اینترنتی- ۴۰ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی – روشن قیاس و همکاران

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اشتیاق به کامپیوتر CAI – هاینسن گلاس و نایت ۱۹۸۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری از خدمات وب سایت، بر اساس مدل وبکوال (عرب، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت از خدمات وب سایت براساس مدل کانو

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به رایانه (کامپیوتر) CAS

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود