آرشیو موضوعی: کامپیوتر و آی تی

پرسشنامه اشتیاق به کامپیوتر CAI – هاینسن گلاس و نایت ۱۹۸۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری از خدمات وب سایت، بر اساس مدل وبکوال (عرب، ۱۳۹۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت از خدمات وب سایت براساس مدل کانو

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به رایانه (کامپیوتر) CAS

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

دانلود رایگان مقیاس اعتیاد به اینترنت

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت – کیمبرلی یانگ

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین ۲۰۰۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود