آرشیو موضوعی: کامپیوتر و آی تی

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

دانلود رایگان مقیاس اعتیاد به اینترنت

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت – کیمبرلی یانگ

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین ۲۰۰۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود