پرسشنامه سنجش اضطراب اینترنتی (رید و پالمبو، ۱۹۸۸)

پرسشنامه سنجش اضطراب اینترنتی (رید و پالمبو، ۱۹۸۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (سازمان بهره وری آسیایی APO)

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (سازمان بهره وری آسیایی APO)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی (حجازی و همکاران، ۱۳۹۵)

پرسشنامه میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی (حجازی و همکاران، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز (محمدی استانی و همکاران،۱۳۹۰)

پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز (محمدی استانی و همکاران،۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر کتابخانه های دیجیتال در ارتقای سواد سلامت (کریمی، ۱۳۹۶)

پرسشنامه تاثیر کتابخانه های دیجیتال در ارتقای سواد سلامت (کریمی، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان (شمسی و صادقی، ۱۳۹۵)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان (شمسی و صادقی، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش (محمدی استانی، ۱۳۸۹) بر مبنای مدل ویلیام و بیوکویتز

پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش (محمدی استانی، ۱۳۸۹) بر مبنای مدل ویلیام و بیوکویتز

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان (اکرمی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان (اکرمی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 80000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش کارکنان درباره تغییر در خدمات کتابخانه (دانهام و همکاران، ۱۹۸۹)

پرسشنامه نگرش کارکنان درباره تغییر در خدمات کتابخانه (دانهام و همکاران، ۱۹۸۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه مدیریت دانش شخصی (محی الدین و آزیروانی، ۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی (محی الدین و آزیروانی، ۲۰۰۷)

نمره گذاری: تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (بی اسچک و همکاران، ۱۹۹۶)

پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (بی اسچک و همکاران، ۱۹۹۶)

نمره گذاری: تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی: روایی صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب