آرشیو موضوعی: علم اطلاعات و دانش شناسی

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران – لطفی و همکاران

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سواد اطلاعاتی – داورپناه و سیامک ۱۳۸۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه علاقه مندی پژوهشی بیشاب و بی اسچک ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه کتابهای الکترونیکی در کتابخانه ها – مینارد

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک – چو ۲۰۰۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها مونوپولی ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵ (NT-KMQ)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود