آرشیو موضوعی: علم اطلاعات و دانش شناسی

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵ (NT-KMQ)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود