آرشیو موضوعی: پرسشنامه های موضوعی

پرسشنامه خلاقیت تورنس ۱۹۷۹ (عابدی، ۱۳۷۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی و تشخیصی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری مسیر و هدف هاوس

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های تفکر (استرنبرگ و واگنر،۱۹۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری خدمتگزار – قلی پور و همکاران ۱۳۸۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB (پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB (اورگان و کانوسکی، ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا-انسانگرا) LPC فیدلر و چمرز ۱۹۸۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامۀ قدرت رهبری ۱۶ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود