آرشیو موضوعی: پرسشنامه های موضوعی

پرسشنامه چالش های فرهنگی در ورزش (احمدزاده و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار فراست، استیکیته و گریشام‌ ۲۳ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفار کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا (۱۹۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای (ریگس و همکاران، ۱۹۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مستقیم و معکوس را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه جو یا فضای روانشناختی حاکم بر سازمان (کویز و دکوتیز، ۱۹۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه آرزوهای شغلی بر پایه مدل دنزیگر و همکاران (۲۰۰۸)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم ۱۰ سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و اسپیرمن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش (اجتهادی و شاه طلبی، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان (سلطانی، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی (نورانی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود