آرشیو موضوعی: پرسشنامه های موضوعی

پرسشنامه خودکارآمدی قلبی (سالیوان و همکاران، ۱۹۹۸) ۱۶ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه جهت گیری آینده (سگینر، نورمی و پول، ۲۰۰۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه هویت تیمی هواداران فوتبال (شجاعی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پیاده سازی استراتژی های مدیریت منابع انسانی (تقی نیا آهنگری،۱۳۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    توسط محقق گزارش نشده

پایایی:    توسط محقق گزارش نشده

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه وسواس فکری و عملی (فوا و همکاران ۲۰۱۰) نسخه کودکان ۲۱ آیتم (OCI-CV)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    همزمانی، سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx پرسشنامه پی دی اف و توضیحاتش ورد

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد (عرب، ۱۳۹۷) براساس دیدگاه بوتال ۱۹۹۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) (تسفا، ۲۰۱۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان آشنایی و استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از ابزارهای وب و نگرش آنان نسبت به کاربرد این فناوری ها در فرآیند آموزش و یادگیری (فرخ کاظمیان، ۱۳۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و فورگز، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ساختار کلاس درس (الیوت و چرچ، ۲۰۰۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود