پرسشنامه مهارت های اجتماعی SSRS گرشام و الیوت ۱۹۹۰ (فرم دانش آموز)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی SSRS گرشام و الیوت ۱۹۹۰ (فرم دانش آموز)

نمره گذاری: تفکیک سوالات بخش مهارت های اجتماعی را دارد

روایی: صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سبک تدریس (گراشا و ریچمان، ۱۹۹۶) ۴۰ سوالی

پرسشنامه سبک تدریس (گراشا و ریچمان، ۱۹۹۶) ۴۰ سوالی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سلامت ذهنی ۱۸ سوالی MHI (ویت و ویر، ۱۹۸۳)

پرسشنامه سلامت ذهنی ۱۸ سوالی MHI (ویت و ویر، ۱۹۸۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نقطه کور مدیریت ۱۹ آیتم (واگمن ۲۰۰۵، تاسا ۲۰۰۷ و …)

پرسشنامه نقطه کور مدیریت ۱۹ آیتم (واگمن ۲۰۰۵، تاسا ۲۰۰۷ و …)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۲۵آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۲۵آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۵ آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۵ آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه جو سکوت سازمانی – وکالا و بوراداس (۲۰۰۵)

پرسشنامه جو سکوت سازمانی – وکالا و بوراداس (۲۰۰۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه اختلال بیش فعالی/کمبود توجه در بزرگسالان ADHD -وندر و اوتا ۱۹۹۳

پرسشنامه اختلال بیش فعالی/کمبود توجه در بزرگسالان ADHD -وندر و اوتا ۱۹۹۳

نمره گذاری: دارد

روایی: بومی ندارد

پایایی: بومی ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تعارض کار و خانواده – هاسلام wafcs

پرسشنامه تعارض کار و خانواده – هاسلام wafcs

نمره گذاری: دارد

روایی: همگرایی دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس (فرم کوتاه) – هری و فیل

پرسشنامه استرس (فرم کوتاه) – هری و فیل

نمره گذاری: دارد

روایی: قید نشده است

پایایی: قید نشده است

نوع فایل: PDF

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بلوغ حرفه ای (شغلی) CMI – کریتیز و ساوی کاس ۲۰۱۱

پرسشنامه بلوغ حرفه ای (شغلی) CMI – کریتیز و ساوی کاس ۲۰۱۱

نمره گذاری: دارد

روایی: قید نشده است

پایایی: قید نشده است

نوع فایل: PDF

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی چابکی – گلدمن ۱۹۹۵

پرسشنامه استراتژی چابکی – گلدمن ۱۹۹۵

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي و سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب