آرشیو موضوعی: پرسشنامه انگلیسی

پرسشنامه بلوغ حرفه ای (شغلی) CMI – کریتیز و ساوی کاس ۲۰۱۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه استراتژی چابکی – گلدمن ۱۹۹۵

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه چابکی سازمانی – چاربونیر ویرین ۲۰۱۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی (۶۵ سؤالی) POMS- مک نیر و همکاران ۱۹۷۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۳۸ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۵ آیتمی- فورز و اولسون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۰ آیتمی – دیوید اولسون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان ۳ پرسشنامه احساس و ادراک روانشناسی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان ۱۲۰ پرسشنامه انگلیسی در زمینه ازدواج و ازدواج سالم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه چابکی نیروی کار WAS – نانالی و اسپکتور

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود