پرسشنامه چابکی سازمانی – چاربونیر ویرین ۲۰۱۱

پرسشنامه چابکی سازمانی – چاربونیر ویرین ۲۰۱۱

نمره گذاری: دارد

روایی: سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی (۶۵ سؤالی)  POMS- مک نیر و همکاران ۱۹۷۱

پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی (۶۵ سؤالی) POMS- مک نیر و همکاران ۱۹۷۱

نمره گذاری: دارد

روایی: همزمانی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: PDF

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۳۸ آیتم

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۳۸ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۵ آیتمی- فورز و اولسون

پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۵ آیتمی- فورز و اولسون

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۰ آیتمی – دیوید اولسون

پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۰ آیتمی – دیوید اولسون

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان ۳ پرسشنامه احساس و ادراک روانشناسی

دانلود رایگان ۳ پرسشنامه احساس و ادراک روانشناسی

نمره گذاری: دارد

روایی: بومی ندارد

پایایی: بومی ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان ۱۲۰ پرسشنامه انگلیسی در زمینه ازدواج و ازدواج سالم

دانلود رایگان ۱۲۰ پرسشنامه انگلیسی در زمینه ازدواج و ازدواج سالم

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه چابکی نیروی کار WAS – نانالی و اسپکتور

پرسشنامه چابکی نیروی کار WAS – نانالی و اسپکتور

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱

نمره گذاری: دارد

روایی: بومی ندارد

پایایی: بومی ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه دلبستگی و علاقه شغلی

پرسشنامه دلبستگی و علاقه شغلی

نمره گذاری: ندارد

روایی: بومی ندارد

پایایی: بومی ندارد

نوع فایل: PDF

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ریسک استفاده از مواد SURPS- ویسیک و همکاران ۲۰۰۲

پرسشنامه ریسک استفاده از مواد SURPS- ویسیک و همکاران ۲۰۰۲

نمره گذاری: دارد

روایی: همزمانی دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب