آرشیو موضوعی: پرسشنامه انگلیسی

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دلبستگی و علاقه شغلی

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ریسک استفاده از مواد SURPS- ویسیک و همکاران ۲۰۰۲

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های اجتماعی SSRS (گرشام و الیوت ۱۹۹۰) (فرم والدین)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری، دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تجدید نظر شده تصویر سازی حرکت MIQ-RS – هال و مارتین ۱۹۹۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه خودکفایتی

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    ن

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

تست غربالگری اعتیاد جنسی SAST R – کارنز ۱۹۸۸

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه یادگیری سازمانی – نیفه و همکاران ۱۹۹۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اختلال خلقی MDQ – هیرسچفیلد ۲۰۰۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود