آرشیو موضوعی: پرسشنامه انگلیسی

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری MSLQ پینتریچ و دگروت

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان CASSS مالکی و همکاران ۲۰۰۴

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه روحیه معلم – بنتلی و رمپل ۱۹۸۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و همزمانی دارد

پایایی:    آلفا کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه راهبردهای یادگیری – پینتریچ و دگروت ۱۹۹۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جو یادگیری- ویلیامز و دیسی ۱۹۹۶

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه خود پذیرشی و قبول همجنس گرایی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه هم وابستگی اسپین فیشر ۱۹۹۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تضاد کار و خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هلمریچ و اسپنس، ۱۹۷۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود