دانلود رایگان پرسشنامه توزیع ژنوتیپ‌ های هپاتیتB

دانلود رایگان پرسشنامه توزیع ژنوتیپ‌ های هپاتیتB

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون نیاز به پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آسیب پذیرى ادراک شده نسبت به بیمارى مسری PVDQ (دانکن، اسچالر و پارک، ۲۰۰۹)

پرسشنامه آسیب پذیرى ادراک شده نسبت به بیمارى مسری PVDQ (دانکن، اسچالر و پارک، ۲۰۰۹)

نمره گذاری: تفکیک گویه های مستقیم و معکوس زیرمقیاسها را داد

روایی: روایی صوری و محتوایی و عاملی اکتشافی و تاییدی و همگرا دارد-بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد-بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری (آلدردسی و لین ۲۰۱۱)

پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری (آلدردسی و لین ۲۰۱۱)

نمره گذاری: تفکیک گویه های هر زیرمقیاس را دارد

روایی: صوری، محتوایی و همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه و آزمون ترس یا فوبیا (جیمز گیر، ۱۹۶۵)

دانلود رایگان پرسشنامه و آزمون ترس یا فوبیا (جیمز گیر، ۱۹۶۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه تعیین استعداد حادثه پذیری

دانلود رایگان پرسشنامه تعیین استعداد حادثه پذیری

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی است

پایایی: نیازمند اعتباریابی است

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه  نگرانی پن استت (PSWQ) (زینبارگ و بارلو، ۱۹۹۰)

پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) (زینبارگ و بارلو، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تأثیرگذاری مدرس بالینی پرستاری  (NCTEI)(کناکس و مورگان، ۱۹۸۵)

پرسشنامه تأثیرگذاری مدرس بالینی پرستاری (NCTEI)(کناکس و مورگان، ۱۹۸۵)

نمره گذاری: تفکیک گویه های مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی (امینی فر و صالح صدقپور، ۱۳۸۹)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی (امینی فر و صالح صدقپور، ۱۳۸۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه انگیزه یادگیری علوم تربیتی (خادم دوست، ۱۳۸۹)

پرسشنامه انگیزه یادگیری علوم تربیتی (خادم دوست، ۱۳۸۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی (کریمی، ۱۳۹۱)

پرسشنامه عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی (کریمی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
مقیاس ارزشهای بنیادین FVS (جیسون و همکاران، ۲۰۰۱)

مقیاس ارزشهای بنیادین FVS (جیسون و همکاران، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خود برتری بزرگسالان (لونسون، ۲۰۰۵)

پرسشنامه خود برتری بزرگسالان (لونسون، ۲۰۰۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب