آرشیو موضوعی: پرسشنامه فارسی

پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی ۲-BREQ (مارکلند و توبین، ۲۰۰۴)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه برنامه استراتژیک بازاریابی ورزش کشور بر اساس مدل swot (صدقی)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه ادراک از محیط کلاس (ادراکات فعالیت های کلاسی) (جنتری، گابل و ریزا، ۲٠٠۲)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه نیازهای روان شناختی محیط کار(سلطانزاده وهمکاران، ۱۳۹۳) براساس نظریه هامفریز (۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی سنجقی و همکاران (۱۳۹۰)، مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) و اله وردی و همکاران (۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه علاقه به حرفه های کارآفرینی (دکر، ۲۰۱۲)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از وظیفه شناسی کارکنان (نعیمی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری دانشی ( استاگدیل، ۱۹۷۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سازمان های پاسخگوی سریع (نصیری و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود