آرشیو موضوعی: پرسشنامه فارسی

پرسشنامه سلامت عمومی یا سلامت روان GHG (گلد برگ و هیلر، ۱۹۷۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سلامت سازمانی(OHI) هوی و فیلدمن (۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ویژه زنان

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ویژه مردان

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی AISS (سینها و سینگ، ۱۹۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    بازآزمایی و دونیم کردن و کودر ریچاردسون دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه تفکر انتقادی ۸۰ سوالی واتسون و گلیزر

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    معیار دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه‌ تاب‌آوری CD-RIS کونور و دیویدسون ۲۰۰۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای اکتشافی و تاییدی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود