آرشیو موضوعی: پرسشنامه

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان (احمدی و همکاران، ۲۰۱۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی کار گروهی فریدمن و یاربروگ

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه کارآفرینی فرد (اسکاروبوروف و زیمرر، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان آشنایی با پرسشنامه و آزمون شخصیت روانی کالیفرنیا CPI

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت عملکرد مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

راهنمای پرسشنامه و آزمون حافظه بصری “کیم کاراد”

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود