پرسشنامه شادی و نشاط (زارع و امین پور، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری عقیده (چایلدرز، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش خلاقیت بالقوه (CREE) (تورستون و ملینجر، ۱۹۵۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ) (دیودا، ۱۹۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه هیجان ورزشی (جونز و همکاران، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل) کودکان خردسال (نقی زاده، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه منطق گرایی مدیران و کارکنان (سلطانی، ۱۳۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی (محمدی، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (بسمی، ترکفر وآزادفدا، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ناتوانی جسمی (رولند و موریس، ۱۹۸۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود