پرسشنامه تعهد سازمانی (مودای، استیرز و پورتر، ۱۹۷۹)

سازنده ابزار:   موداي، استيرز و پورتر (1979)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سید عامری، میر حسین و اسماعیلی، محمد رضا. 1390

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.