پرسشنامه بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   کی یز و ماگیارمو 2003

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    4 : هيجان مثبت و هيجان منفي و بهزيستي روانشناختي و بهزيستي اجتماعي

مقیاس/طیف:    5 و 7 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- توضیحات دارد

روایی:    اعتبار درونی و سازه ای دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    گلستاني بخت (1386). و نصرت آبادی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.