پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی (براتی، عریضی و نوری، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   براتی و عریضی و نوری، 1390

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 :عاطفی، هنجاری و مستمر

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    براتی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.