پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت (رحیمی راد، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   اکرم رحیمی راد (1387)

تعداد گویه/سوال:    64

مولفه/زیر مقیاس:    4 پایگاه: موفق، معوق، زودرس و سر در گم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    اکرم رحیمی راد (1387)

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.