پرسشنامه هویت اجتماعی (صفاری نیا و روشن، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   صفاری نیا و روشن 1390

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: فردی و جمعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سولات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    صفاری نیا و روشن

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.