عناوین دروس کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت آموزشی

عناوین دروس کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت آموزشی را می توانید در قسمت ادامه مطلب مشاهده نمائید.

عناوین دروس دکتری مدیریت آموزشی

ردیف

عناوین دروس اصلی

تعداد واحد

۱

نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز

۲

۲

تحلیل رفتار در مدیریت آموزشی

۲

۳

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

۲

۴

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت آموزشی

۲

۵

روشهای کمی(تحقیق در عملیات) در مدیریت آموزشی

۲

۶

فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت

۲

۷

استنباط آماری پیشرفته در مدیریت آموزشی

۲

۸

سیاستگذاری آموزشی

۱

۹

مدیریت کیفیت در آموزش

۱

۱۰

مدیریت آموزشی تطبیقی

۱

۱۱

مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی

۱

۱۲

پایان نامه

۱۸

جمع

۳۶

ردیف

عناوین دروس جبرانی

تعداد واحد

۱

زبان تخصصی(۱) و (۲)

۲+۲

۲

فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی

۱

۳

مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی

۱

۴

بهسازی سازمانی OD

۱

عناوین دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ردیف

عناوین دروس تخصصی

تعداد واحد

۱

تئوری های سازمان و مدیریت

۳

۲

مدیریت نیروی انسانی

۳

۳

فلسفه مدیریت آموزشی

۳

۴

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

۲

۵

نظارت و راهنمایی آموزشی

۲

۶

تجزیه و تحلیل سیستم ها در مدیریت آموزشی

۲

۷

بودجه بندی و مدیریت مالی

۲

ردیف

عناوین دروس اصلی

تعداد واحد

۱

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

۳

۲

آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

۳

۳

اصول مدیریت آموزشی

۳

۴

اصول برنامه ریزی آموزشی

۲

۵

پایان نامه

۴

ردیف

عناوین دروس جبرانی

تعداد واحد

۱

زبان تخصصی (۱) و (۲)

۲+۲

۲

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی(SPSS)

۲

۳

ارزیابی و اعتبارسنجی سازمانهای آموزشی

۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.