نمونه سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی: درس مدیریت

۱-نقش هریک از نظریه پردازان رشته مدیریت آموزشی در تبیین مفاهیم بنیادی این رشته را با رویکرد تحلیلی – انتقادی ، تشریح کنید .

۲-مجهولات اختصاصی دانش مدیریت آموزشی کدامند ، این دانش در سدد پاسخ به چه سوالات اساسی است که رشته های دیگر مثل مدیریت عمومی ، مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی تربیتی ، اقتصاد آموزش ، برنامه ریزی آموزشی و رفتار سازمانی ، قادر به پاسخ به آنها نمی باشند ؟

۳-متغیر های مستقل و متغیرهای وابسته اساسی که جهت گیری پژوهشی دانش مدیریت آموزشی را شکل می دهند کدامند ، روابط آنها را تحلیل کنید .

۴-چه مفاهیمی از دانش مدیریت آموزشی ، مستلزم تبیین فلسفی هستند ، این مفاهیم را ذکر کرده و تبیین کنید .

۵-مفاهیم متناقض در دانش مدیریت آموزشی کدامند ، این تناقضات چگونه حل می شوند؟

۶-کارکردهای اصلی مدیریت آموزشی را ذکر کرده و رابطه آنها را با متغییرها و مفاهیم اساسی این رشته ، تبیین کنید .

۷-تفاوت هدف علم مدیریت آموزشی و هدف عمل مدیریت آموزشی را تشریح نمایید و روابط آنهارا تحلیل کنید .

۸-دامنه شمول سازمانهای آموزشی را بیان نمایید و ضمن طبقه بندی انواع سازمانهای آموزشی ، ویژگی های خاص هر طبقه و خصوصیات مدیریت بر هریک از آنها را تشریح کنید .

۹-چالش های مدیریت آموزشی در ابعاد نظری ، عملی و پژوهشی را تشریح کرده و راهکارهای فائق آمدن بر آنها را تشریح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.