جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان

یک مطلب مفید برای دوستان طرفدار پژوهش؛جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان را در قسمت ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید.

TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN POPULATION

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

۱۰

۱۰

۱۰۰

۸۰

۲۸۰

۱۶۲

۸۰۰

۲۶۰

۲۸۰۰

۳۳۸

۱۵

۱۴

۱۱۰

۸۶

۲۹۰

۱۶۵

۸۵۰

۲۶۵

۳۰۰۰

۳۴۱

۲۰

۱۹

۱۲۰

۹۲

۳۰۰

۱۶۹

۹۰۰

۲۶۹

۳۵۰۰

۲۴۶

۲۵

۲۴

۱۳۰

۹۷

۳۲۰

۱۷۵

۹۵۰

۲۷۴

۴۰۰۰

۳۵۱

۳۰

۲۸

۱۴۰

۱۰۳

۳۴۰

۱۸۱

۱۰۰۰

۲۷۸

۴۵۰۰

۳۵۱

۳۵

۳۲

۱۵۰

۱۰۸

۳۶۰

۱۸۶

۱۱۰۰

۲۸۵

۵۰۰۰

۳۵۷

۴۰

۳۶

۱۶۰

۱۱۳

۳۸۰

۱۸۱

۱۲۰۰

۲۹۱

۶۰۰۰

۳۶۱

۴۵

۴۰

۱۸۰

۱۱۸

۴۰۰

۱۹۶

۱۳۰۰

۲۹۷

۷۰۰۰

۳۶۴

۵۰

۴۴

۱۹۰

۱۲۳

۴۲۰

۲۰۱

۱۴۰۰

۳۰۲

۸۰۰۰

۳۶۷

۵۵

۴۸

۲۰۰

۱۲۷

۴۴۰

۲۰۵

۱۵۰۰

۳۰۶

۹۰۰۰

۳۶۸

۶۰

۵۲

۲۱۰

۱۳۲

۴۶۰

۲۱۰

۱۶۰۰

۳۱۰

۱۰۰۰۰

۳۷۳

۶۵

۵۶

۲۲۰

۱۳۶

۴۸۰

۲۱۴

۱۷۰۰

۳۱۳

۱۵۰۰۰

۳۷۵

۷۰

۵۹

۲۳۰

۱۴۰

۵۰۰

۲۱۷

۱۸۰۰

۳۱۷

۲۰۰۰۰

۳۷۷

۷۵

۶۳

۲۴۰

۱۴۴

۵۵۰

۲۲۵

۱۹۰۰

۳۲۰

۳۰۰۰۰

۳۷۹

۸۰

۶۶

۲۵۰

۱۴۸

۶۰۰

۲۳۴

۲۰۰۰

۳۲۲

۴۰۰۰۰

۳۸۰

۸۵

۷۰

۲۶۰

۱۵۲

۶۵۰

۲۴۲

۲۲۰۰

۳۲۷

۵۰۰۰۰

۳۸۱

۹۰

۷۳

۲۷۰

۱۵۵

۷۰۰

۲۴۸

۲۴۰۰

۳۳۱

۷۵۰۰۰

۳۸۲

۹۵

۷۶

۲۷۰

۱۵۹

۷۵۰

۲۵۶

۲۶۰۰

۳۳۵

۱۰۰۰۰۰

۳۸۴

Note:    “N” is population size

           “S” is sample size.

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and PsychologicalMeasurement, 1970

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.