پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی (اسپریتزر، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   اسپريتزر (1995)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    4 عاملی: معنی داری، شایستگی، خودتعیینی، موثر بودن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سید عامری، میر حسین و اسماعیلی، محمد رضا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.