پرسشنامه انگیزش پیشرفت دئوموهان

سازنده ابزار:   دئوموهان

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس

مقیاس/طیف:    مثبت 1 و 0 و منفی 1

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    25 صفحه

منبع:    دکتر پراتیبادئو و آساموهان ترجمه کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.