پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   اونیکس و بولن (2000)

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: مشارکت در جامعه محلی، تحمل تنوع، ارزشِ زندگی، تعاملات شغلی و ...

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و همبستگی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رجبی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.