پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم ۱۹۹۱

سازنده ابزار:   ویسوکی و کروم 1991

تعداد گویه/سوال:    40 صفت

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: کار، همکاران، سرپرستان، ارتقا و پرداخت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رابینز و مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.