پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان

سازنده ابزار:   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه EDO

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    شکورنيا و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.